Tạo bài viếtAlbum ảnh/video Video trực tiếp

Ảnh/Video Cảm xúc/Hoạt động ... Đăng

Tạo nút button hiệu ứng cực đẹp cho BlogspotĐược tài trợ •

Xin chào các bạn, đã đến với blog của mình hôm nay ở bài viết này mình xin chia sẻ cách làm nút button cực đẹp.

cách làm nút button cực đẹp cho blogspot tại nguyenngocquidz.tk

Cách thực hiện

Bước 1: Dùng CSS làm đẹp Button

Dán đoạn code bến dưới vào trước ]]></b
.bubbly-button {
 font-family: 'Helvetica', 'Arial', sans-serif;
 display: inline-block;
 font-size: 1em;
 padding: 1em 2em;
 margin-top: 100px;
 margin-bottom: 60px;
 -webkit-appearance: none;
 appearance: none;
 background-color: #ff0081;
 color: #fff;
 border-radius: 4px;
 border: none;
 cursor: pointer;
 position: relative;
 transition: transform ease-in 0.1s, box-shadow ease-in 0.25s;
 box-shadow: 0 2px 25px rgba(255, 0, 130, 0.5);
}
.bubbly-button:focus {
 outline: 0;
}
.bubbly-button:before, .bubbly-button:after {
 position: absolute;
 content: '';
 display: block;
 width: 140%;
 height: 100%;
 left: -20%;
 z-index: -1000;
 transition: all ease-in-out 0.5s;
 background-repeat: no-repeat;
}
.bubbly-button:before {
 display: none;
 top: -75%;
 background-image: radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, transparent 20%, #ff0081 20%, transparent 30%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, transparent 10%, #ff0081 15%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%);
 background-size: 10% 10%, 20% 20%, 15% 15%, 20% 20%, 18% 18%, 10% 10%, 15% 15%, 10% 10%, 18% 18%;
}
.bubbly-button:after {
 display: none;
 bottom: -75%;
 background-image: radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, transparent 10%, #ff0081 15%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%), radial-gradient(circle, #ff0081 20%, transparent 20%);
 background-size: 15% 15%, 20% 20%, 18% 18%, 20% 20%, 15% 15%, 10% 10%, 20% 20%;
}
.bubbly-button:active {
 transform: scale(0.9);
 background-color: #e60074;
 box-shadow: 0 2px 25px rgba(255, 0, 130, 0.2);
}
.bubbly-button.animate:before {
 display: block;
 animation: topBubbles ease-in-out 0.75s forwards;
}
.bubbly-button.animate:after {
 display: block;
 animation: bottomBubbles ease-in-out 0.75s forwards;
}

@keyframes topBubbles {
 0% {
  background-position: 5% 90%, 10% 90%, 10% 90%, 15% 90%, 25% 90%, 25% 90%, 40% 90%, 55% 90%, 70% 90%;
 }
 50% {
  background-position: 0% 80%, 0% 20%, 10% 40%, 20% 0%, 30% 30%, 22% 50%, 50% 50%, 65% 20%, 90% 30%;
 }
 100% {
  background-position: 0% 70%, 0% 10%, 10% 30%, 20% -10%, 30% 20%, 22% 40%, 50% 40%, 65% 10%, 90% 20%;
  background-size: 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%;
 }
}
@keyframes bottomBubbles {
 0% {
  background-position: 10% -10%, 30% 10%, 55% -10%, 70% -10%, 85% -10%, 70% -10%, 70% 0%;
 }
 50% {
  background-position: 0% 80%, 20% 80%, 45% 60%, 60% 100%, 75% 70%, 95% 60%, 105% 0%;
 }
 100% {
  background-position: 0% 90%, 20% 90%, 45% 70%, 60% 110%, 75% 80%, 95% 70%, 110% 10%;
  background-size: 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%, 0% 0%;
 }
}

Bước 2: Dùng Script tạo hiệu ứng

Dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body>
<script>
var animateButton = function(e) {

 e.preventDefault;
 //reset animation
 e.target.classList.remove('animate');
 
 e.target.classList.add('animate');
 setTimeout(function(){
  e.target.classList.remove('animate');
 },700);
};

var bubblyButtons = document.getElementsByClassName("bubbly-button");

for (var i = 0; i < bubblyButtons.length; i++) {
 bubblyButtons[i].addEventListener('click', animateButton, false);
}
</script>

Bước 3: Cách sử dụng button

Khi các bạn viết bài thì các bạn chuyển qua chế độ soạn HTML và dán đoạn code bên dưới vào khung HTML.
<button class="bubbly-button">Click me!</button>
cách làm nút button cực đẹp cho blogspot tại nguyenngocquidz.tk

Bấm xuất bản và xem kết quả...
0 bình luận

[THỦ THUẬT BLOGSPOT] TỰ ĐỘNG CHUYỂN HƯỚNG KHI BẤM CTRL + U HOẶC F12Được tài trợ •

Chào các bạn, bài viết này mình sẽ chia sẻ đến các bạn đoạn script giúp bảo vệ code, bản quyền của template blog của bạn. Nói đơn giản là khi người khác muốn kiểm tra phần tử hay xem nguồn trang thì blog sẽ tự động chuyển hướng về trang khác, không cho người đó xem nguồn trang.
Nên áp dụng thêm thủ thuật chống bấm chuột phải nữa để bảo vệ template chặt chẽ hơn.


Bước 1: Đăng nhập Blogger › Mãu › Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Chèn đoạn Script dưới đây vào trước thẻ </head> hoặc thẻ <body> trong template.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="link muốn chuyển hướng"}),shortcut.add("F12",function(){top.location.href="
link muốn chuyển hướng"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){top.location.href="http://www.thaitinh-it.tk/p/ban-quyen-cua-thai-tinh-blog.html"}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){top.location.href="
link muốn chuyển hướng"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+C",function(){top.location.href="
link muốn chuyển hướng"});
//]]>
</script>
Bước 3: Lưu Template.
Thay link màu đỏ trên thành trang bạn muốn chuyển hướng nhé. Giờ thì thử bấm F12 hay Ctrl + U xem nào!!
Vậy là xong, khi người dùng có ý định copy hay gì gì đó thì sẽ bị chuyển hướng về trang khác ngay. Chúc các bạn thành công!
1 bình luận
Thông báo
Blog mình đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện template mới nên còn một số chức năng click vào nhưng chưa dùng được. Lưu ý những blog nào đã liên kết với bên mình vui lòng đọc bài này để cập nhật logo blog nhé.
ĐÃ HIỂU